Unblock YouTube Videos - Free YouTube Web Proxy Site, Free YouTube Proxy | Tubeunblock
The Wayback Machine - http://web.archive.org/web/20110815085519/http://creativecommons.org:80/licenses/by-sa/3.0/deed.vi

Creative Commons License Deed

Attribution-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Disclaimer
Phiên bản mà con người có thể đọc hiểu chưa phải là giấy phép. Nó chỉ giúp tham khảo ngôn ngữ dành cho luật sư môtột cách thuận tiện. Hãy coi nó là giao diện gần gũi với người đọc của ngôn ngữ dành cho luật sư. Tài liệu đó không có giá trị pháp lý và nội dung của nó không xuất hiện trong giấy phép sau này. Creative Commons không phải là công ty luật và không cung cấp các dịch vụ pháp lý. Việc phân phối, trình bày hoặc kết nối với tài liệu này không tạo ra mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng.
Đây là bản tóm tắt của giấy phép đầy đủ.

Bạn được phép:

 • Sửa đổi — bạn được phép sửa đổi nội dung được chia sẻ
 • để sử dụng tác phẩm cho mục đích thương mại

Với các điều kiện sau:

 • Ghi nhận công của tác giả You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).

  "Ghi công cho tác phẩm này" có nghĩa là gì?
  Trang web mà bạn xem có chứa giấy phép ở dạng ngôn ngữ máy, bao gồm cách mà tác giả muốn người sử dụng ghi công họ. Bạn cũng có thể sử dụng HTLM tại đây để viết lại tác phẩm của bạn.Khi làm như vậy bạn nên để lại cả ngôn ngữ mã máy trên trang của bạn để những người khác có thể tìm lại được tác phẩm nguyên gốc của bạn.
 • Share Alike Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ nội dung được chia sẻ này, bạn phải áp dụng giấy phép này hoặc một giấy phép khác có các điều khoản tương tự như giấy phép này cho dự án của bạn.

Hiểu rằng:

 • Miễn — Bất kỳ các điều kiện nào trên đây cũng có thể được miễn bỏ nếu bạn được sự cho phép của người sở hữu bản quyền.
 • Phạm vi công chúng — Khi tác phẩm hoặc bất kỳ chương nào của tác phẩm đã trong vùng dành cho công chúng theo quy định của pháp luật thì tình trạng của nó không bị ảnh hưởng bởi giấy phép trong bất kỳ trường hợp nào.
 • Các quyền khác — Trong bất kỳ trường hợp nào thì các quyền sau cũng không bị ảnh hưởng bởi giấy phép:
  • Việc làm đúng dắn của bạn và các quyền khác không bị ảnh hưởng bởi những điều trên trong bất kỳ trường hợp nào.
  • Không gì trong giấy phép này có thể cản trở hoặc hạn chế các quyền đạo đức của tác giả.
  • Quyền mà người khác có thể có đối với bản thân tác phẩm hoặc cách sử dụng chẳng hạn quyền công bố tác phẩm hoặc các quyền riêng tư.
 • Thông báo — For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. The best way to do this is with a link to this web page.
"Các điều kiện có thể được miễn" nghĩa là gì?

Các giấy phép CC cũng đề cập rằng người cấp phép có thể muốn miễn một điều kiện đặc biệt nào đó, chẳng hạn như ghi công.

Học nữa.

"Vùng dành cho Công chúng" nghĩa là gì?

Một tác phẩm trong vùng dành cho công chúng sẽ được sử dụng miễn phí bởi bất kỳ ai, cho bất kỳ lý do gì mà không bị giới hạn bởi tác quyền.

Học nữa.

"Sử dụng công bằng" nghĩa là gì?

Tất cả các điều khoản pháp lý cho phép sử dụng các tài liệu được cấp bản quyền một cách hạn chế mà không cần xin phép. Giấy phép CC không ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng theo các giới hạn về tác quyền và các ngoại lệ đó, chẳng hạn như việc sử dụng và các giao dịch đúng đắn cho phép.

Học nữa.

"Các quyền về đạo đức" là gì?

Bên cạnh quyền yêu cầu được bỏ tên ra khỏi tác phẩm của người cấp phép khi được phát sử dụng dưới hình thức phái sinh hoặc tuyển tập mà họ không thích, luật tác quyền ở hầu hết các nước trên thế giới (ngoại lệ nổi tiếng là Mỹ ngoại trừ một số trường hợp rất bị hạn chế) cho người cấp phép "quyền đạo đức" có thể cho phép sửa đổi nếu một tác phẩm phái sinh thể hiện "sự xúc phẩm" tới tác phẩm của người cấp phép.

Học nữa.

"Quyền Công chúng" là gì?

Quyền công bố tác phẩm cho phép các cá nhân kiểm soát giọng nói, hình ảnh hoặc sở thích được sử dụng cho các mục đích thương mại trong công chúng. Nếu một tác phẩm được cấp phép CC có chứa giọng nói hoặc hình ảnh của một người không phải là của người cấp phép thì người sử dụng tác phẩm phải xin phép các cá nhân đó trước khi sử dụng cho các mục đích thương mại.

Học nữa.